Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

WWW.COOLENGLISH.EDU.PL

 

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem i administratorem Serwisu www.coolenglish.edu.pl i podmiotem świadczącym za jego pośrednictwem usługi drogą elektroniczną jest Elżbieta Jończyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cool School Nauczanie Języków Obcych, posługująca się numerem NIP: 657-248-34-97. Adres korespondencyjny: Kielce 25-324, ul.Sandomierska 107, skrytka pocztowa 724

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych należy skontaktować się z Administratorem Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.coolenglish.edu.pl lub mailowo wysyłając wiadomość na adres: coolenglish.edu@gmail.com.

DEFINICJE

ADMINISTRATOR - Elżbieta Jończyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cool School Nauczanie Języków Obcych, posługująca się numerem NIP: 657-248-34-97.

ĆWICZENIE – ćwiczenie dostępne na Platformie, dzięki któremu możemy doskonalić daną umiejętność lub dany zakres słownictwa. Ćwiczenia w Serwisie są interaktywne, czyli po wpisaniu wszystkich odpowiedzi można je sprawdzić za pomocą przycisku „Sprawdź odpowiedzi”.

DARMOWA PLATFORMA – platforma Cool English Grammar 1 oraz Cool English Grammar 2 – zbiór interaktywnych ćwiczeń dostępny za darmo po założeniu Konta.

KONTO – zbiór zasobów teleinformatycznych dotyczących danego Użytkownika Serwisu.

NEWSLETTER – informacje wysyłane cyklicznie przez Administratora mailowo do Użytkowników Serwisu.

PLIK PDF – utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawierający treści do nauki języka angielskiego, oferowany przez Administratora bezpłatnie lub odpłatnie, dostępny w zakładce Strefa PDF Serwisu.

PŁATNA PLATFORMA – zbiór interaktywnych ćwiczeń z danej tematyki, dostępny po wykupie odpowiedniego abonamentu przez Użytkownika, np. Platforma Cool English Advanced Vocabulary.

SERWIS – serwis internetowy dostępny pod adresem www.coolenglish.edu.pl, zawierający Darmowe i Płatne Platformy przeznaczone do nauki języka angielskiego.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.coolenglish.edu.pl.

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot, który posiada Konto w Serwisie.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom samodzielnej nauki języka angielskiego.

2. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych, a także tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług przez Administratora w serwisie internetowym pod adresem www.coolenglish.edu.pl.

3. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: www.coolenglish.edu.pl.

4. Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników Serwisu.

5. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego jako prawa właściwego dla stosunku prawnego określonego Regulaminem.

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:

a) komputer z dostępem do Internetu;

b) standardowy system operacyjny;

c) standardowa przeglądarka internetowa;

d) posiadanie aktywnego konta e-mail.

2. Z Serwisu można także korzystać za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów.

KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Konto w Serwisie może posiadać wyłącznie osoba pełnoletnia lub osoba, która posiada stosowną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.

2. Konto służy do korzystania z Serwisu.

3. W celu założenia Konta należy uzupełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w zakładce „Rejestracja”.

4. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia odpowiedniego Konta w Serwisie. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera z materiałami informacyjnymi i marketingowymi Administratora.

5. Podany adres e-mail musi być adresem aktywnym. W przeciwnym razie Użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z Serwisu.

6. Korzystanie z Konta wymaga jego aktywacji. W tym celu należy kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na podany adres e-mail. Jeśli link nie dotrze na wskazany przez Użytkownika adres mailowy, należy sprawdzić folder SPAM lub skontaktować się z Administratorem Serwisu.

7. Użytkownik, który zakłada Konto w Serwisie, związany jest postanowieniami Regulaminu od momentu jego założenia.

8. Użytkownik w każdej chwili może usunąć Konto z Serwisu, przekazując Administratorowi stosowną prośbę. W przypadku Konta obsługującego również Płatne Platformy, żądanie usunięcia Konta wiąże się z utratą dostępu do Płatnej Platformy bez możliwości żądania zwrotu środków uiszczonych tytułem abonamentu.

9. Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli ten nie przestrzega postanowień zawartych w Regulaminie.

KORZYSTANIE Z DARMOWYCH PLATFORM

1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator nieodpłatnie udostępnia treści zawarte na dwóch Darmowych Platformach: Cool English Grammar 1 oraz Cool English Grammar 2.

2. Aby uzyskać dostęp do Darmowych Platform, należy utworzyć Konto, tj. kolejno:

a) zarejestrować Konto Użytkownika w zakładce "Rejestracja" podając imię, hasło i adres e-mail; dobrowolnie można zapisać się do Newslettera. W przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w formularzu podaje się dodatkowo: firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, NIP, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni);

b) kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na wskazany w formularzu adres e-mail.

3. Dostęp do Darmowych Platform przysługuje Użytkownikowi przez czas funkcjonowania Serwisu lub do momentu zgłoszenia przez niego żądania usunięcia Konta.

4. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim.

KORZYSTANIE Z PŁATNYCH PLATFORM

1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator udostępnia treści zawarte na sukcesywnie zamieszczanych na stronie Płatnych Platformach oraz daje możliwość wykonywania i sprawdzania interaktywnych ćwiczeń podzielonych na poszczególne działy i sety.

2. Aby uzyskać dostęp do poszczególnej Płatnej Platformy, należy kolejno:

·       w przypadku Użytkowników nieposiadających jeszcze Konta:

a) wybrać Płatną Platformę i jedną z form abonamentu dostępu do niej klikając w przycisk „WYBIERAM”;

b) założyć Konto podając imię i adres e-mail; w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w formularzu podaje się dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni); fakultatywnie można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera z materiałami informacyjnymi i marketingowymi Administratora;

c) kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

d) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

e) kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na wskazany w formularzu adres e-mail.

·       w przypadku zarejestrowanych Użytkowników:

a) wybrać Płatną Platformę i jedną z form abonamentu dostępu do niej klikając w przycisk „WYBIERAM”;

b) w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego podać dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni);

c) kliknąć w przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty";

d) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

3. Aktywacja dostępu do Płatnej Platformy następuje z chwilą otrzymania na podany przez Użytkownika adres e-mail stosownego potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usług zawartej z Administratorem na odległość.

4. Umowa na korzystanie z Płatnej Platformy zawierana jest na czas oznaczony, bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia. Administrator w ramach Serwisu oferuje trzy formy abonamentu na dostęp do poszczególnej Płatnej Platformy: miesięczny, sześciomiesięczny, dwunastomiesięczny.

5. Okres abonamentu jest liczony od momentu aktywacji dostępu do Płatnej Platformy. Jeśli Użytkownik w momencie aktywacji dostępu do Płatnej Platformy posiada ważny abonament, okres kolejnego dostępu liczony będzie od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentu.

6. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim.

7. Jeżeli w trakcie zawierania umowy Użytkownik zaznaczy pole „Potrzebuję faktury”, to za wykupienie dostępu do Płatnej Platformy wystawiana jest mu faktura VAT, dostarczana w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail, chyba że Użytkownik zażąda doręczenia faktury w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na doręczenie faktury VAT w formie elektronicznej.

KORZYSTANIE ZE STREFY PDF

1. Za pośrednictwem zakładki Strefa PDF Administrator Serwisu udostępnia bezpłatne i płatne materiały do nauki języka angielskiego zawarte w sukcesywnie zamieszczanych katalogach oraz daje możliwość odpłatnego nabycia niektórych treści w formie Plików PDF.

2. Aby nabyć wybrany płatny Plik PDF, należy kolejno:

·       w przypadku Użytkowników nieposiadających jeszcze Konta:

a) kliknąć w zakładkę Strefa PDF i wybrać z dostępnych katalogów interesujący nas odpłatny Plik PDF klikając w przycisk „WYBIERAM”; 

b) założyć Konto podając imię i adres e-mail; w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w formularzu podaje się dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni); fakultatywnie można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera z materiałami informacyjnymi i marketingowymi Administratora;

c) kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

d) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

e) kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na wskazany w formularzu adres e-mail.

·       w przypadku zarejestrowanych Użytkowników:

a) kliknąć w zakładkę Strefa PDF i wybrać z dostępnych katalogów interesujący nas odpłatny Plik PDF klikając w przycisk „WYBIERAM”;

b) w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego podać dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni);

c) kliknąć w przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty";

d) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24. 

3. Zakupiony Plik PDF Użytkownik będzie mógł pobrać ze strony internetowej po zalogowaniu się na swoje konto, co wiąże się z potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług zawartej z Administratorem na odległość.

4. Jeżeli w trakcie zawierania umowy Użytkownik zaznaczy pole „Potrzebuję faktury”, to wystawiana jest mu faktura VAT, dostarczana w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail, chyba że Użytkownik zażąda doręczenia faktury w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na doręczenie faktury VAT w formie elektronicznej.

5. Każdy Plik PDF dostępny w zakładce Strefa PDF stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie na zasadach przewidzianych w tej ustawie.

KORZYSTANIE Z ZAKŁADKI KSIĄŻKI

1. Za pośrednictwem zakładki Książki Administrator Serwisu oferuje sprzedaż papierowych egzemplarzy materiałów do nauki języka angielskiego.

2. Aby nabyć wybrany materiał, należy kolejno:

a) kliknąć w zakładkę Książki i wybrać interesujący nas materiał klikając w jego nazwę, a następnie przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” podając przy tym liczbę zamawianych egzemplarzy;

b) po dokonaniu wyboru sposobu wysyłki, należy przejść do kasy, gdzie Użytkownik powinien uzupełnić swoje dane do zamówienia podając: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu, adres e-mail; w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w formularzu podaje się dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, a w razie chęci otrzymania papierowej faktury VAT należy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę”;

c) opcjonalnie dodać uwagi do zamówienia;

d) wybrać odpowiedni Paczkomat w razie przesyłki w tej formie;

e) fakultatywnie można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera z materiałami informacyjnymi i marketingowymi Administratora;

f) zaznaczyć pole o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacją;

g) kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

h) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

3. Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie o złożeniu zamówienia, co wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie usług zawartej z Administratorem na odległość.

4. Każdy materiał i jego fragment dostępny w zakładce Książki stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie na zasadach przewidzianych w tej ustawie.

REKLAMACJE

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu.

2. Reklamacja powinna zawierać takie informacje jak:

a) imię i nazwisko Użytkownika;

b) adres korespondencyjny;

c) przedmiot reklamacji;

d) okoliczności uzasadniające reklamację;

e) oczekiwania Użytkownika w związku z reklamacją.

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: coolenglish.edu@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Użytkownika. Użytkownik otrzyma informację o rozpatrzonej reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość na materiały nabyte w zakładce Książki na zasadach określonych niżej w punktach 2-10.

2. W celu wykonania uprawnienia Użytkownik składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ww. terminie i przesyła je Administratorowi e-mailem na adres coolenglish.edu@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu.

4. Po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika Administrator niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

5. Administrator nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Użytkownikowi dokonane przez niego płatności (wartość zakupionych materiałów i koszt ich dostarczenia Użytkownikowi), przy czym Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania materiałów z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

7. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia materiałów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Użytkownik ma obowiązek zwrócić materiały Administratorowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu materiałów.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości materiałów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczających poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania materiałów.

11. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o ochronie praw konsumenta Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy nabycia odpłatnych treści cyfrowych oferowanych przez Administratora (w szczególności Plików PDF czy dostępu do Płatnej Platformy) jako umów zawartych na odległość o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W razie sporu z Administratorem Użytkownik będący konsumentem, oprócz możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów przez:

a) zwrócenie się do odpowiedniego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy);

b) wniesienie sprawy do stałego sądu polubownego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wiih) zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

2. Wskazane wyżej pozasądowe sposoby rozwiązania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

3. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać również z oferowanej przez Komisję Europejską Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zawarte są w Polityce prywatności Serwisu znajdującej się na stronie www.coolenglish.edu.pl. 

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści oferowanych znajdujących się w Serwisie należą do Administratora. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronie www.coolenglish.edu.pl w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Nowa treść Regulaminu będzie obowiązywać Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których wcześniej został poinformowany.

3. Użytkownik będzie informowany o zmianach w Regulaminie drogą mailową.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz odstąpienia od umowy [PDF]

Załóż konto i uzyskaj bezpłatnie dostęp do

DARMOWYCH MATERIAŁÓW

- ponad 1600 zdań testowych!