Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
WWW.COOLENGLISH.EDU.PL


INFORMACJE OGÓLNE


Właścicielem i administratorem Serwisu www.coolenglish.edu.pl i podmiotem świadczącym za jego pośrednictwem usługi drogą elektroniczną jest Elżbieta Jończyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cool School Nauczanie Języków Obcych, posługująca się numerem NIP: 657-248-34-97. Adres: Kielce 25-420, ul. Domaszowska 172C/1, numer telefonu 796-450-193.


W razie jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych należy skontaktować się z Administratorem Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.coolenglish.edu.pl lub mailowo wysyłając wiadomość na adres coolenglish.edu@gmail.com.


DEFINICJE


ADMINISTRATOR - Elżbieta Jończyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cool School Nauczanie Języków Obcych, posługująca się numerem NIP: 657-248-34-97.
ĆWICZENIE – ćwiczenie dostępne na Darmowej Platformie, dzięki któremu możemy doskonalić daną umiejętność lub dany zakres słownictwa. Ćwiczenia w Serwisie są interaktywne, czyli po wpisaniu wszystkich odpowiedzi można je sprawdzić za pomocą przycisku „Sprawdź odpowiedzi”.
DARMOWA PLATFORMA – platformy: Gramatyka oraz Słownictwo – zbiór interaktywnych ćwiczeń dostępny bezpłatnie dla Użytkowników Serwisu w zakładce „Platformy” w ramach zawartej z nimi umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
E-BOOK – utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorstwa Administratora i zapisany w formacie PDF, zawierający treści do nauki języka angielskiego, oferowany przez Administratora bezpłatnie lub odpłatnie, dostępny odpowiednio w zakładce „Darmowe Materiały” lub „E-Booki”; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U z 2023 r. poz. 2759 ze zm.).
E-BOOKI – zakładka Serwisu umożliwiająca odpłatne nabycie oferowanych przez Administratora E-Booków lub pakietów E-Booków do samodzielnej nauki gramatyki lub słownictwa języka angielskiego oraz zawierająca podgląd do przykładowych stron oferowanych tam E-Booków; funkcjonalność Serwisu, która umożliwia zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
KONTAKT – zakładka Serwisu zawierająca formularz kontaktowy z Administratorem.
KONTO – zbiór zasobów teleinformatycznych dotyczących danego Użytkownika Serwisu.
MÓJ PROFIL – zakładka Użytkownika dostępna po zalogowaniu, w której znajduje się dostęp do Darmowych Platform i zakupionych E-Booków („Moje pliki”).
NEWSLETTER – informacje wysyłane cyklicznie przez Administratora mailowo do Użytkowników Serwisu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
SERWIS – serwis internetowy dostępny pod adresem www.coolenglish.edu.pl, zawierający dostęp Darmowych Platform, Darmowych Materiałów i umożliwiający odpłatne nabycie E-Booków, przeznaczonych do nauki gramatyki i słownictwa języka angielskiego oraz korzystanie z usługi Newslettera.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.coolenglish.edu.pl
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot, który posiada Konto w Serwisie.


POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom samodzielnej nauki języka angielskiego w formie dostępu do Darmowych Platform i darmowych E-Booków oraz możliwości nabycia odpłatnych E-Booków.
2. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych, a także tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług przez Administratora w serwisie internetowym pod adresem www.coolenglish.edu.pl.
3. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: www.coolenglish.edu.pl.
4. Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników Serwisu.
5. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego jako prawa właściwego dla stosunku prawnego określonego Regulaminem.


WYMAGANIA TECHNICZNE


1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b) standardowy system operacyjny (m.in. MS Windows, MAC OS, Linux, Android);
c) standardowa przeglądarka internetowa (m.in. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari, Internet Explorer), obsługująca język programowania JavaScript i akceptująca pliki typu cookies;
d) posiadanie aktywnego konta e-mail.
2. Z Serwisu można także korzystać za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i innych urządzeń multimedialnych.
3. Do korzystania z E-Booków wymagane jest posiadanie zainstalowanego oprogramowania, aplikacji lub dostępu za pośrednictwem sieci Internet do witryn, które zapewniają otwieranie, czytanie i obsługę plików zapisanych w formacie PDF (Portable Document Format).
4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków lub innych kodów komputerowych, plików, programów, itp.
5. Administrator wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. Powyższe zabezpieczenia nie wykluczają jednak ryzyka związanego z pojawieniem się szkodliwego oprogramowania lub uzyskania dostępu do danych Użytkownika Serwisu przez osoby trzecie; w celu zminimalizowania zagrożenia zalecane jest korzystanie z oprogramowania antywirusowego oraz innych środków chroniących identyfikację w Internecie.
 
KONTO UŻYTKOWNIKA
 
1. Konto w Serwisie może posiadać wyłącznie osoba pełnoletnia lub osoba, która posiada stosowną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.
2. Konto służy do korzystania z funkcjonalności zawartych w zakładkach „Platformy” oraz „E-Booki” Serwisu; w celu korzystania z zakładki „Darmowe Materiały” nie jest wymagane posiadanie Konta w Serwisie.
3. W celu założenia Konta należy uzupełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w zakładce „Rejestracja”.
4. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia odpowiedniego Konta w Serwisie. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera z materiałami informacyjnymi i marketingowymi Administratora.
5. Podany adres e-mail musi być adresem aktywnym. W przeciwnym razie Użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z Serwisu.
6. Korzystanie z Konta wymaga jego aktywacji. W tym celu należy kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na podany adres e-mail. Jeśli link nie dotrze na wskazany przez Użytkownika adres mailowy, należy sprawdzić folder SPAM lub skontaktować się z Administratorem Serwisu.
7. Użytkownik, który zakłada Konto w Serwisie, związany jest postanowieniami Regulaminu od momentu jego założenia.
8. Użytkownik w każdej chwili może usunąć Konto z Serwisu, przekazując Administratorowi stosowną prośbę za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesyłając ją drogą pocztową na adres Administratora lub korzystając z zakładki „Kontakt”. Żądanie usunięcia Konta wiąże się z utratą dostępu do Darmowych Platform i możliwości nabywania odpłatnych E-Booków.
9. Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli ten nie przestrzega postanowień zawartych w Regulaminie.
10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 
KORZYSTANIE Z DARMOWYCH PLATFORM
 
1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom w zakładce „Platformy” systematycznie powiększane i aktualizowane treści zawarte na Darmowych Platformach: Gramatyka oraz Słownictwo.
2. Aby uzyskać dostęp do Darmowych Platform, należy utworzyć Konto, tj. kolejno:
a) zarejestrować Konto Użytkownika w zakładce "Rejestracja" podając imię, hasło i adres e-mail; dobrowolnie można zapisać się do Newslettera. W przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zaznaczeniu opcji „Reprezentuję firmę”, w formularzu podaje się dodatkowo: firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, numer NIP, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni) oraz oświadczenie, że jest się osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która występuje w celu niebezpośrednio związanym z wykonywaną działalnością o charakterze zarobkowym;
b) kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na wskazany w formularzu adres e-mail.
3. Dostęp do Darmowych Platform przysługuje Użytkownikowi przez czas funkcjonowania Serwisu lub do momentu zgłoszenia przez niego żądania usunięcia Konta. Posiadanie Konta Użytkownika jest technicznie i nierozerwalnie związane z możliwością korzystania z Darmowych Platform. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy o dostęp do Darmowych Platform automatycznie wiąże się ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy o dostęp do Konta Użytkownika Serwisu.
4. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim.


 
KORZYSTANIE Z PŁATNYCH E-BOOKÓW
 
1. Za pośrednictwem zakładki „E-Booki” Administrator Serwisu oferuje usługę odpłatnego dostarczania treści cyfrowych przez sukcesywnie zamieszczane przez niego E-Booki, tj. materiały do nauki gramatyki oraz słownictwa języka angielskiego w formie plików zapisanych w formacie PDF do pobrania przez Użytkowników, które po ich pobraniu nie podlegają dalszej aktualizacji przez Administratora.
2. Aby nabyć odpłatnie wybrany E-Book, należy kolejno:
• w przypadku Użytkowników nieposiadających jeszcze Konta:
a) kliknąć w zakładkę E-Booki i wybrać z dostępnych katalogów interesujący nas E-Book lub kilka E-Booków oferowanych łącznie jako pakiet, klikając w przycisk „WIĘCEJ INFORMACJI”;
b) po zapoznaniu się z opisem zawartości E-Booka lub pakietu E-Booków, kliknąć w przycisk „WYBIERAM”;
c) założyć Konto podając imię i adres e-mail; w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zaznaczeniu opcji „Potrzebuję faktury”, w formularzu podaje się dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni) oraz oświadczenie, że jest się osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która występuje w celu niebezpośrednio związanym z wykonywaną działalnością o charakterze zarobkowym; fakultatywnie można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera z materiałami informacyjnymi i marketingowymi Administratora;
d) wyrazić obowiązkową zgodę na rozpoczęcie wykonania usługi przez Administratora w formie dostarczenia treści cyfrowych w okresie na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z czym związana jest utrata prawa do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
e) kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
f) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal;
g) pobrać E-Book po zalogowaniu się w Serwisie za pomocą przycisku „Moje pliki” do czasu posiadania założonego Konta Użytkownika.
• w przypadku zarejestrowanych Użytkowników:
a) kliknąć w zakładkę E-Booki i wybrać z dostępnych katalogów interesujący nas E-Book lub kilka E-Booków oferowanych łącznie jako pakiet, klikając w przycisk „WIĘCEJ INFORMACJI”;
b) po zapoznaniu się z opisem zawartości E-Booka lub pakietu kliknąć w przycisk „WYBIERAM”;
c) w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zaznaczeniu opcji „Potrzebuję faktury”, w formularzu podaje się dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni) oraz oświadczenie, że jest się osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która występuje w celu niebezpośrednio związanym z wykonywaną działalnością o charakterze zarobkowym;
d) wyrazić obowiązkową zgodę na rozpoczęcie wykonania usługi przez Administratora w formie dostarczenia treści cyfrowych w okresie na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z czym związana jest utrata prawa do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
e) kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
f) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal;
g) pobrać E-Book po zalogowaniu się w Serwisie za pomocą przycisku „Moje pliki” do czasu posiadania założonego Konta Użytkownika.
3. Na podany przez Użytkownika adres e-mail Administrator dostarczy potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług zawartej z Administratorem na odległość, które zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta oraz informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
4. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim.
5. Jeżeli w trakcie zawierania umowy Użytkownik zaznaczy pole „Potrzebuję faktury”, to za zakupiony E-Book lub pakiet E-Booków wystawiana jest mu faktura VAT, dostarczana w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail, chyba że Użytkownik zażąda doręczenia faktury w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na doręczenie faktury VAT w formie elektronicznej.
6. Z uwagi na charakter świadczonych usług w formie sprzedaży treści cyfrowych, Administrator nie udziela gwarancji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 14 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 ze zm.).
 
KORZYSTANIE Z DARMOWYCH MATERIAŁÓW 
 
1. Za pośrednictwem zakładki Darmowe Materiały Administrator Serwisu udostępnia Użytkownikom i osobom nieposiadającym założonego Konta w Serwisie bezpłatne E-Booki, tj. materiały do nauki języka angielskiego zawarte w sukcesywnie zamieszczanych katalogach w formie plików zapisanych w formacie PDF.
2. Aby pobrać wybrany E-Book, należy kliknąć w zakładkę Darmowe Materiały i z dostępnych katalogów wybrać interesujący nas E-Book klikając w jego nazwę. 
3. Każdy E-Book dostępny w zakładce Darmowe Materiały stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), którego autorem jest Administrator i podlega ochronie na zasadach przewidzianych w tej ustawie.


LICENCJE
 
1. Administrator oświadcza, że dostępne w Serwisie: E-Book lub E-Booki oferowane łącznie jako pakiet (dalej zwane jako utwór) stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), którego autorem jest Administrator i podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w tej ustawie.
2. Z chwilą nabycia przez Użytkownika odpłatnego E-Booka lub pakietu E-Booków za pośrednictwem zakładki E-Booki Administrator udziela Użytkownikowi w ramach zapłaconej przez niego ceny odpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej i bez ograniczeń terytorialnych licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono:
- wprowadzanie utworu lub jego części do pamięci komputerów i innych urządzeń elektronicznych;
- zapisywania utworu lub jego części na nośnikach przenośnej pamięci w dowolnej ilości;
c) korzystania na własny użytek.
3. Licencja nie uprawnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
4. W przypadku pobrania E-Booka z zakładki „Darmowe Materiały” do udzielonej licencji stosuje się postanowienia ustępu 2-3 z zastrzeżeniem, że licencja udzielana jest bezpłatnie.


NEWSLETTER


1. Jeżeli w trakcie rejestracji Konta Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera z materiałami informacyjnymi i marketingowymi Administratora, to z chwilą jej wyrażenia dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych – Newslettera na czas nieoznaczony.
2. Materiały wysyłane w ramach Newslettera nie podlegają aktualizacji, a częstotliwość i terminy dostarczania materiałów za pośrednictwem adresu e-mail nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Administratora. 
3. Użytkownik może w każdym czasie bez podania przyczyny wypowiedzieć usługę Newslettera ze skutkiem natychmiastowym przez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu na adres e-mail Administratora lub jego adres korespondencyjny.
4. Z chwilą otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Administrator niezwłocznie wstrzymuje dostarczanie treści objętych Newsletterem.  


REKLAMACJE
 
1. Użytkownicy mogą składać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu.
2. Reklamacja powinna zawierać takie informacje jak:
a) imię i nazwisko Użytkownika;
b) adres korespondencyjny;
c) przedmiot reklamacji;
d) okoliczności uzasadniające reklamację;
e) oczekiwania Użytkownika w związku z reklamacją.
3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: coolenglish.edu@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.
4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Użytkownika. Użytkownik otrzyma informację o rozpatrzonej reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
5. Zakres odpowiedzialności Administratora z tytułu zawartej umowy o dostarczanie treści cyfrowej (Newsletter, dostęp do Darmowych Platform i Darmowych Materiałów oraz usługi dostępne w zakładce E-Booki) określają szczegółowo postanowienia art. 43h-43q ustawy o prawach konsumenta, a w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – odpowiednie przepisy tego aktu prawnego.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o ochronie praw konsumenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 ze zm.) Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy nabycia odpłatnych treści cyfrowych oferowanych przez Administratora (tj. E-Booków, pakietów E-Booków za pośrednictwem zakładki „E-Booki”) jako umów zawartych na odległość o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy o dostarczanie Newslettera oraz umowy o dostarczanie dostępu do Darmowych Platform bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
3. W celu wykonania uprawnienia Użytkownik składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ww. terminie i przesyła je Administratorowi e-mailem na adres coolenglish.edu@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu.
5. Po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika Administrator niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 
1. W razie sporu z Administratorem Użytkownik będący konsumentem, oprócz możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów przez:
a) zwrócenie się do odpowiedniego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy);
b) wniesienie sprawy do stałego sądu polubownego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wiih) zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; Administratorowi również przysługuje prawo wszczęcia tego postępowania przeciwko konsumentowi.
2. Wskazane wyżej pozasądowe sposoby rozwiązania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
3. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać również z oferowanej przez Komisję Europejską Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
4. Z uwagi na charakter świadczonych usług Administrator nie ustanowił i nie przystąpił do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 
Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zawarte są w Polityce prywatności Serwisu znajdującej się na stronie www.coolenglish.edu.pl. 
 
PRAWA AUTORSKIE
 
Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści oferowanych znajdujących się w Serwisie należą do Administratora. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronie www.coolenglish.edu.pl w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione.
 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Nowa treść Regulaminu będzie obowiązywać Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których wcześniej został poinformowany.
3. Użytkownik będzie informowany o zmianach w Regulaminie drogą mailową.
4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć korzystanie z usługi Newslettera lub posiadania Konta Użytkownika w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu. Do wypowiedzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 3-4 Regulaminu dotyczącego Newslettera.
5. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 21.05.2024 r. 
 
ZAŁĄCZNIK
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz odstąpienia od umowy.

 

Załóż konto i uzyskaj bezpłatnie dostęp do

DARMOWYCH MATERIAŁÓW

- ponad 1600 zdań testowych!